Detta är en arkiverad version av nogo.se

NoGo Wiki - ordlista

Pilot
I äkta neogamesmanér måste vi ju ha en ordlista
Antal ord: 125

swazze - Över 100 ord :D
Bastardo - Nu överfört till pilotdokumentet - 060524: 15:45
swazze - la till punkter

A

'''A-vee''' Slang för vektorjet.
'''aerodynamik''' Ett område inom fysiken som behandlar flöden av gaser.
'''aerospace''' En ett sammanfogat ord av air och space som används för hela luft och rymdfarts industrin, eftersom det är svårt att dra gränser vad som är air och vad som är space.
'''afterburner''' Se efterbränningskammare.
'''air superiority fighter''' Jaktplan utvecklat för att kunna dominera luftrummet.
'''airway''' Kan liknas vid en tredimentionell motorväg i luften för flygplan.
'''anti-grav''' Felaktig benämning på magnetisk levetation.
'''Ares''' Det grekiska namnet för Mars.
'''arrival''' Ankomst.
'''ATV''' Automated Transfer Vehicle. En typ av obemannade rymdfarkoster som är utvecklade för att leverera förnödenheter och stöd till exempelvis rymdstationer.

B

'''blended wing body''' Design av flygkropp erbjuder betydligt högre last och lyftförmåga.
'''BNSC''' British National Space Centre. Storbritanniens rymdstyrelse. Hade en undanskymd roll bakom ESA, men efter Storbritanniens utträde ur EF så har den åter fått stor makt.
'''booster''' Raket som ger extrakraft i början på en raketuppskjutning.
'''brunout''' Explosiv brand i raketmotor. Ofta orsak till en "hard start".
'''bärraket''' Rymdraket byggd för att lyfta tung utrustning ut i omloppsbana.

C

'''call sign''' Komplement till ett flygbolags IATA-kod. Används vid radiotrafik. Ex SAS call sign är Scandinavian.
'''CAS''' Close Air Support. Anfall av markmål mycket nära egen trupp. Ges ofta som direkt stöd till den egna truppen.
'''CNSA''' China National Space Administration. Kinas rymdstyrelse.
'''code share''' När flera flygbolag delar på en flygning.
'''comsat''' Förkortning för kommunikationssatellit.
'''Cryogenic''' Raketbränsle bestående av LH2 och LOx.

D

'''Demios''' Den mindre av Mars två månar. Uppkallad efter Ares son Demios.
'''departure''' Avgång.
'''dockning''' Sammankoppling av två rymdfarkoster eller rymdstationer.
'''dogfight'''
'''down''' Rymdbas på en planet- eller asterioidyta. Ex ESAs Phobos Down.
'''drivspeglar''' Inkapslingen av underkalibrig ammunition som lossnar efter projektilen lämnat eldröret. Anledningen till att underkalibrig ammunition inte används av flygplan är att drivspeglarna kan flyga in i motorerna. De är dock inget hinder för vektorjets.
'''dropship''' Landningsfarkoster, främst militära avsedda för anfall eller för nödutrymmning, som oftast saknar förmåga att återgå till omloppsbana.
'''dust off''' 1)Att lyfta från marken med en vektorjet, vektorfordon eller helikopter. 2) Lyfta från från en himlakropp med låg gravitation.

E

'''EBK''' Efterbränningskammare.
'''efterbränningskammare''' Tillägg till jetmotorn hos vissa militära och civila flygfarkoster. Ytterligare bränsle förbränns efter motorn och på så vis fås mer kraft. Används bara korta perioder pga den höga bränsleförbrukningen.
'''EIRRF''' European Interplanetarial Rapid Reaction Force. EF:s rymdbaserade snabbinsatsstyrka.
'''Earth orbit rendezvous''' Teknink för att lyfta stora objekt ut i rymden. Objektet lyfts helt enkelt i smådelar och sammanfogas sedan i omloppsbana. Tekniken kan även användas från andra planeter men är vanligast från jorden.
'''ESA''' European Space Agency. Europas rymdstyrelse.
'''Esrange''' Rymdhamn utanför Kiruna i SFS.
'''ETA''' Estimated time of arrival. Förväntad ankomsttid.
'''EVA''' Extra-vehicular activity. Arbete utfört av en astronaut/kosmonaut utanför dennes rymdfarkost.
'''evac''' Sänka trycket i en rymdfarkost eller rymdbas.

F

'''FAA''' Federal Aviation Administration. Fd USAs organ för certifiering av flygplansmodeller. Övergick till ett privat företag efter USAs kollaps.
'''flight''' Flygning.
'''flight code''' Ett flygbolags IATA-kod.
'''flight number''' Flygningens nummer. Reguljära flygningar har oftast samma kod varje gång.
'''flight plan''' En plan för hur en flygning ska gå till samt flygplanets startvärden så som antal passagerare och startvikt. Ska finnas hos den lokala flygfartsmyndigheten före start.
'''fly-by-wire''' Elektrisk styrning av flygfarkost. Krav för att kunna styras av en operatör. Används uteslutande av alla flygfarkoster utom vissa hobby- och privatplan.
'''flykthastighet''' Den minimala hastighet ett objekt behöver för att lämna en himlakropps gravitationsfält. Jordens flykthastighet är 11,19 km/s. Luftmotståndet är inte inräknat.

G

'''geostationär''' En satellits omloppsbana om dess omloppstid är samma som planetens rotationstid. Jordens geostationära omloppsbana ligger på 35 790 km höjd.
'''grav''' Förkortning av gravitation.

H

'''hard start''' Misslyckad uppskjutning av en raket beroende på explosion av bränslet.
'''Helios''' Det grekiska namnet för Solen.
'''HLLV''' Heavy Lift Launch Vehicle. Farkoster som är byggda för att ta sig an de absolut tyngsta lasterna till omloppsbana. Denna klass behärskars fortfarande helt av raketer.
'''hypergolic''' Benämning på bränslen som antänder så fort dess komponenter sammanförs.
'''hypersonic''' Att flyga i hastigheter som är minst 5 gånger högre än ljudets. Är förbehållet raket- och scramjetmotorer.

I

'''IATA''' International Air Transport Association.
'''IATA-kod''' 1) Trebokstavsförkortning för en flygplats. 2) Tvåbokstavsförkortning för ett flygbolag.
'''ICO''' Intermediate circular orbit. Se MEO.
'''Interplanetary Transport Network''' Ett nätverk av rutter i rymden som är optimerade för transporter mellan planeter.

J

'''JAA''' Joint Aviation Authorities. Den internationellt mest respekterade myndigheten för certifiering av flygplansmodeller. Drivs av EF.
'''JAXA''' Japan Aerospace Exploration Agency. Japans rymdstyrelse. Arbetar i vanlig japansk protektionistisk anda endast med japanska företag.
'''jetwash''' Turbulens skapat av flygplan, främst från vingspetsarna. Kan vara ytterst farligt för bakomliggande flygplan, särskilt vid start och landning.
'''jumpjet''' Flygplan som använder sig av VTOL.

K

'''Kipjet''' Ryska för kokar. Att delvis utsättas för vakuum. Exempelvis genom en tappad handske. Uttrycket kommer av att huden då bokstavligen kokar. (Kolla ryskan där du som kan :P)
'''kerosene''' Tidigare det absolut vanligaste flygbränslet men har nu i stort sett fasats ut av väte. Används dock fortfarande till viss del som raketbränsle. Ett annat namn är fotogen eller flygfotogen.

L

'''Lagrange punkt'''
'''LAS''' Launch Abort System.
'''LEO''' Low Earth Orbit. Den lägsta höjden en satellit kan placeras och behålla en stabil bana. Sträcker sig mellan 200-1200 km över jordytan.
'''LH2''' Liquid hydrogen. Flytande väte. Används som jet- och raketbränsle.
'''ljudvallen'''
'''LOx''' Liquid oxygen. Flytande syre. Används som oxidator i raketbränsle.
'''luftgrop''' En form av turbulens. Ett område med luft vars riktning och hastighet helt skiljer sig från omgivande. Kan få ett flygplan för ett ögonblick att helt tappa lyftförmågan och där med falla.
'''Luna''' Det latinska namnet för Månen.
'''LZ''' Landing Zone. Militär term för landningsplats.

M

'''Mach''' Ett hastighetsmått som är ett förhållande mellan en farkosts hastighet och ljudets hastighet i det aktuella mediet.
'''maglev''' Magnetisk levetation. Teknik för att få föremål att sväva med hjälp av magnetfält.
'''MEO''' Medium Earth Orbit. Sträcker sig från 1200 till 35 790 km över jordytan.
'''MLU''' Mid Life Uppgrade. Kraftig uppgradering av en farkost som genomförs efter ungefär halva livstiden.

N

'''Nape-of-the-earth''' Utnyttjande av terräng och flygning under radar för att undgå upptäckt.
'''NASA''' National Aeronautics and Space Administration. Fd USAs rymdstyrlese som upplöstes i samband med att USA bröt samman. Har dock återskapats som en överstatlig organisation av en del av de nya länderna.
'''navaid''' En nod i luftrummet som används vid navigering.
'''NEO''' Near-Earth objects. Objekt i rymden som är så pass nära jorden att de utgör ett potentiellt hot.

O

'''orbit''' Omloppsbana.
'''orbiter''' Rymdfarkost i omloppsbana runt en planet.

P

'''Phobos''' Den större av Mars två månar. Uppkallad efter Ares son Phobos.
'''polar orbit''' Omloppsbana runt en planet som passerar planetens båda poler, dvs omloppsbanan passerar ekvatorn i 90 graders vinkel. Används främst till spaningssatelliter.

Q

R

'''Red-eye flight''' Flygning nattetid, vilket ger, som namnet antyder, röda ögon.
'''RedOx''' Extremt kraftig oxidator bestående av 4 syreatomer. Namnet kommer från ämnets mörkröda färg. Används i raketbränsle.
'''RLV''' Reusable Launche Vehicle. Rymdfarkost som kan ta sig mellan en planet och omloppsbana och återanvändas igen. Ex rymdflygplan.
'''Roskosmos''' Russian Federal Space Agency. Rysslands rymdstyrelse. Saknar verksamhet sedan landets kollaps.
'''rymdare''' Se spacer.
'''rymdflygplan''' Flygplansliknande rymdfarkost som kan starta och landa som ett vanligt flygplan. Når de lägre omloppsbanorna.

S

'''satellit''' Ett objekt som ligger i omloppsbana kring en större himlakropp. Den kan antingen vara naturlig som Månen eller artificiell som en TV-satellit.
'''scramjet''' En jetmotor utan rörliga delar byggd för överljudshastighet.
'''Selene''' Det grekiska namnet för Månen.
'''shuttle''' 1) Matarlinje. 2) Rymdfärja. 3) Se rymdflygplan.
'''skyttel''' Se rymdflygplan.
'''Southwest Regional Spaceport''' Världens först kommersiella rymdhamn. Ligger i New Mexico och ägs av Virgin Galactic.
'''Spaceguard''' En löst sammanknuten global organisation som arbetar för att kartlägga och varna för alla near-Earth objects.
'''spacer''' Person som bor i rymden.
'''space race 2''' Efter USAs och Soviets rymdkapplöpning på mitten av 1900-talet. Kapplöpningen mellan olika megaföretag och rymdstyrelser under -talet om etablering i rymden och på andra planeter. Space race 2 innefattade en del stridigheter.
'''spacewalk''' Se EVA.
'''SSA''' Scandinavian Space Agency. SFS rymdstyrelse som bildades kort efter skapandet SFS genom en sammanslagning av delstaternas tidigare rymdstyrelser. Är ett joint venture med Joulianta.
'''SSTO''' single-stage-to-orbit. Rymdfarkost som kan ta sig till omloppsbana utan att lämna några delar på vägen.
'''Star City''' Zvyozdny gorodok. Fd rysk militäranläggning för rymdteknik och utbildning av kosmonauter utanför Moskva. Ägs nu av MosCorp.
'''steg''' Uppdelning av rymdfarkoster för att slippa lyfta hela startvikten till omloppsbana. Kräver oftast att vissa delar av farkosten inte kan återanvändas.
'''subsonic''' Att flyga i hastigheter under ljudets.
'''supersonic''' Att flyga i hastigheter över ljudets.
'''swingrole''' En egenskap hos ett stridsflygplan. Stridsflygplanet kan byta roll under pågående flygning. Ex från jakt till attack.

T

'''take-off''' Lyfta med en flygfarkost.
'''taxa''' När ett flygplan kör för egen maskin på marken.
'''Tellus''' Det latinska namnet för Jorden.
'''transsonic''' Att flyga i hastigheter kring ljudets.
'''turbulens''' Rörelser i luften som får ett flygplan att skaka och i värsta fall, om än mycket sällan, att störta.
'''turnaround''' Den process som innefattar allt som görs för att göra en farkost klar för avgång efter den landat.
'''turnaround time''' Den tid det tar för att genomföra en turnaround. En oerhört viktig uppgift då det gäller att ha farkosten i luften så mycket som möjligt för att optimera vinsten.

U

'''UAV''' Unmanned Aerial Vehicle. Obemannade flygfarkoster exkluderat ballonger.
'''UCAV''' Unmanned Combat Air Vehicle. UAV designad för strid, framförallt bombningar.
'''UNOOSA''' United Nations Office for Outer Space Affairs. FNs rymdorganisation. Försöker kontrollera verksammheten i rymden med exempelvis förordningar, men har endast marginell makt. För ett register över alla i rymden uppskjutna objekt.

V

'''Van Allen-bältet''' Ett bälte runt en planet som innehåller stora mängder laddade partiklar, vilka utgör risker för elektronik och organismer.
'''vektorfordon''' Hovrande fordon som drivs av riktade jetstrålar.
'''vektorjet''' Flygande farkost som drivs av riktningsbara jetmotorer.
'''VTOL''' Vertical Take-Off and Landing. Flygplan som kan lyfta och landa vertikalt. Klassas dock inte som vektorjet.

X

'''X-series''' Benänmning på NASAs experimentella flyg- och rymdfarkoster.

Y

Z

Å

Ä

Ö

Last change: 11-08-31 14:58 | Locked Page | Help | Home | Recent Changes |